1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

2.หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

3.โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร

4.แชลแนลและหน่วยควบคุมอุปกรณ

5.การติดต่อระหว่างอุปกรณ์รอบข้างกับซีพียู

6.วิวัฒนาการและชนิดของระบบปฏิบัติการ

7.องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ